Chuyên mục
Internet

Primer3plus

Rate this postPrimer3plus, a webtool to design primers.
Link to publication:
Link to primer3plus:
Link to primerblast:
Link to NCBI Gene:

Tag: primer3plus, bio-informatics, primer3plus, pcr

Xem thêm: https://meohay360.com/category/internet

Nguồn: https://meohay360.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *