PowerPoint: Applying TransitionsIn this video, you’ll learn the basics of applying transitions in PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, and Office 365. Visit for our text-based lesson.

This video includes information on:
• Applying and previewing transitions
• Modifying transitions
• Advancing slides

We hope you enjoy!

Tag: powerpoint transitions, PowerPoint 2016, MS PowerPoint 2016, Microsoft PowerPoint 2016, MS Office 2016, Office 2016, Microsoft Office 2016, powerpoint 2016 transitions, powerpoint 2016 applying transitions, powerpoint 2016 modifying transitions, powerpoint, powerpoint transitions, powerpoint 2019, office 2019, office 365, video how to, video tutorial, video help

Xem thêm: https://meohay360.com/category/internet

Nguồn: https://meohay360.com

19 thoughts on “PowerPoint: Applying Transitions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *