Popin Cookin Ramen vs Ramen Diy candy kit, 포핀쿠킨 라면 국제판, 일본판Popin Cookin ramen vs ramen Diy candy kit
Popin Cookin Kracie Tanoshii Ramen (International version, Japanese version)
포핀쿠킨 타노시이 라멘 야상(라면) 국제판, 일본판

Water use 물 사용

-International version- 국제판
mango pudding 망고맛 푸딩
spring roll (Soda flavor, strawberry flavor) 스프링롤 ( 소다맛, 딸기맛)
gyoza dumpling (Soda flavor, strawberry flavor) 교자만두 ( 소다맛, 딸기맛)
Ramen Soup (Cola Flavor) 라면 국물 (콜라맛)
Noodles (soda flavor) 국수 (소다맛)

-Japanese version- 일본판
dumpling (Soda flavor) 만두 ( 소다맛 )
Ramen Soup (Cola Flavor) 라면 국물 (콜라맛)
Noodles (soda flavor) 국수 (소다맛)

[ Both products taste the same as coke and soda, and dumplings and spring rolls taste more like soda, and the international version of Popin Cookin with mango pudding is much more fun. 🙂 ] [ 포핀쿠킨 라멘 야상 국제판과 일본판이에요. 맛은 동일하게 둘 다 소다맛과 콜라맛이 주류고 만두나 스프링롤이 그나마 먹을만 하고 일본판 만두는 맛이 좀 별로에요. 안에 들어가는 소가 무슨 맛인지 잘 모르겠어요. 국물은 둘 다 콜라맛이고 면은 국제판 버전이 훨씬 잘치고 만드는 재미가 있어요.(덤으로 망고푸딩도 만드는 재미 굿) 일본판꺼는 좀 무르고 기름기가 좀 있어서 금방 불어 버리네요. 맛은 둘 다 동일하게 별로에요!!!!! 🙂 ]

Where to buy –
International edition – [ USA ] [ Buy Amazon.com ] 미국, 아마존 직구
Japanese version – [ korea ] [ japan] 한국 온라인 쇼핑몰, 마트, 일본 현지

– 국제판은 아마존에서 직구로 구매, 일본판은 수입식품 상가에서 구매 했어요!

+Thank you for watching 🙂 시청해 주셔서 감사합니다 🙂

#jellycookintv #포핀쿠킨라면 #review

Tag: popin cookin ramen, popin cookin,포핀쿠킨 라면, review

Xem thêm: https://meohay360.com/category/internet

Nguồn: https://meohay360.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *