MS Word Proficiency Lesson 1This video covers the following topics:
The Ribbon 00:13
Quick Access Toolbar 01:13
Tabs 02:00
Rulers 02:31
Lower Status Bar 03:50
Backstage View 05:23
Tell Me Feature 05:57

Tag: proficient in microsoft office, Microsoft Word

Xem thêm: https://meohay360.com/category/internet

Nguồn: https://meohay360.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *